Sarinrat Jitjum

ศรินทร์รัตน์ จิตจำ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : -

 • สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 • เบอร์โทร : 075-773135

 • อีเมล์ : sarinrat.j@rmusv.ac.th

Sarinrat Jitjum

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : -

 • Faculty : Science and Technology

 • Course : Traditional Thai Medicine

 • Tel : 075-7731735

 • E-mail : sarinrat.j@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • 2559 ปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2555 ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • ปรัชญาและการสร้างเสริมสุขภาพ

 • ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1

 • ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 2

 • หลักการปรุงยา

 • เภสัชวัตถุ

 • การนวดไทย 1

 • การนวดไทย 2

 • การนวดไทย 3

 • กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย

 • เวชกรรมแผนไทยบูรณาการแพทย์แพทย์ปัจจุบัน

 • การฝึกงานด้านการผดุงครรภ์ไทย

 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • การรวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านด้านการแพทย์แผนไทย

 • งานวิจัยเชิงคลินิกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 • การทดสอบ teratogen

 • การพัฒนานวัตกรรม

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • กัญทร ยินเจริญ สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ ศรินทร์รัตน์ จิตจำ สถิตาภรณ์ ชูแก้ว. ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคโลหิตระดูสตรี: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2563;27(1):82-95.

 • วสันต์ หะยียะห์ยา ซูฮัยตี สาอะ นิอัยเสาะห์ ยามู สามีเราะห์ดิง ลีซาวาตี บือราเฮง วิญญู วงศ์วิวัฒน์ ศรินทร์รัตน์ จิตจำ. ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์: การศึกษานำร่อง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5; 6-7 กุมภาพันธ์ 2563; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. หน้า 1202-10.

 • ศรินทร์รัตน์ จิตจำ สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ วสันต์ หะยียะห์ยา ณัฐ ขนิษฐา. การศึกษาตำรับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคหืด. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2562;26(3):69-83.

 • สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ ศรินทร์รัตน์ จิตจำ กัญทร ยินเจริญ สิริญาณ์กร สกุลแก้ว ณัฐติยา นกแก้ว สุพัตรา ทองบ้านนา. ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ในการรักษาแผลจากพิษงูและแผลติดเชื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7; 7 มิถุนายน 2562; มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพมหานคร. หน้า 941-51.

 • สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ กัญทร ยินเจริญ ศรินทร์รัตน์ จิตจำ. ตำรับยาสมุนไพรสำหรับอาการตกขาว: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านภาคใต้ “หมอเสทือน หอมเกตุ” . วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2562;17(2):253-62.

 • Chadaporn Kleangjan Winyu Wongwiwat Sarinrat Jitjum. Anti-Tyrosinase Activity of Palm Sago (Meyroxylon sagu Rott.). International Bioscience conference and The 7th Joint International PSU-UNs Bioscience conference 2018. Septemper 17-18; Krabi, Thailalnd.

 • Sarinrat Jitjum Jantima Roongruangchai Yadaridee Viravud Vasana Plakornkul. Teratogenic Effects of Pesticides Dicofol in Chick Embryos. Proceeding of graduate research forum 2016 an academic conference for graduate student in siriraj international conference in medicine and public health 2016. June 13-15; Mahidol university, Thailand. p. 21-5.

 • ศรินทร์รัตน์ จิตจำ สุวรรณา ผลใหม่ สินีนาฏ ขวดแก้ว. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย. 2557. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 • มิลล่า นุ้ยไฉน ศรินทร์รัตน์ จิตจำ สนั่น ศุภธีรสกุล สุพรรณิกา ใจสมัน. การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอสมพร ชาญวณิชย์สกุล. 2555. โครงงานการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำรา หนังสือ : Text book

 • -

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • 2555-2557 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • 2559-2560 อาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 • 25ุ60-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Photo Album

อบสมุนไพร ขับเหงื่อ

ออกค่าย ดูแลผู้ป่วย

ลงพื้นที่ สำรวจงานวิจัย

ร่วมทำบุญ คณะวิทย์